May 14, 2009

Sodagreen - Before the Snow Thaws

苏打绿 - 融雪之前
Su Da Lv - Rong Xue Zhi Qian
某夜你离开 某天你走来
mou ye ni li kai / mou tian ni zou lai
某刻我明白 某种我的爱
mou ke wo ming bai / mou zhong wo de ai
睡在梦境徘徊世界停摆只剩我存在
shui zai meng jing pai huai shi jie ting bai zhi sheng wo cun zai
-
On some night you left, on some day you walked over
At some moment I understood, some type of love of mine
Asleep in dreamland hesitating, the world comes to a stop and only I exist看见风吹来 听见云散开
kan jian feng chui lai / ting jian yun san kai
预见你的爱 遇见心雪白
yu jian ni de ai / yu jian xin xue bai
天地不慢不快不好不坏专心而澎湃
tian di bu man bu kuai bu hao bu huai zhuan xin er peng pai
-
I saw the wind blow here, heard the clouds disperse
Predicted your love, and met a heart white as snow
Heaven and earth, not slow, not fast, not good, not bad, concentrated and surging不再费疑猜 不再害怕醒过来
bu zai fei yi cai / bu zai hai pa xing guo lai
不再有不安 有阳光就有黑暗
bu zai you bu an / you yang guang jiu you hei an
放开 时间空间而存在
fang kai / shi jian kong jian er cun zai
-
I'll not wastefully doubt and guess anymore, I'll not be afraid of waking anymore
I'll not harbor unease anymore, if light exists then so much darkness
Even if I let go, time and space will still exist天地不慢不快不好不坏专心而澎湃
tian di bu man bu kuai bu hao bu huai zhuan xin er peng pai
-
Heaven and earth, not slow, not fast, not good, not bad, concentrated and surging不再费疑猜 不再害怕醒过来
bu zai fei yi cai / bu zai hai pa xing guo lai
不再有不安 有阳光就有黑暗
bu zai you bu an / you yang guang jiu you hei an
放开 时间空间而存在
fang kai / shi jian kong jian er cun zai
-
I'll not wastefully doubt and guess anymore, I'll not be afraid of waking anymore
I'll not harbor unease anymore, if light exists then so much darkness
Even if I let go, time and space will still exist日代替月笑着醒过来
ri dai ti yue xiao zhe xing guo lai
-
The sun replaces the moon, and with a smile, I wake up

No comments:

Post a Comment