August 13, 2006

Faye Wong - Chess Piece

王菲 - 棋子
Wang Fei - Qi Zi
想走出你控制的领域
xiang zou chu ni kong zhi de ling yu
却走进你安排的战局
que zou jin ni an pai de zhan ju
我没有坚强的防备
wo mei you jian qiang de fang bei
也没有后路可以退
ye mei you hou lu ke yi tui
-
I want to leave your controlled domain
Yet I walk into a prearranged battle
I don't have the protection of strength
Nor an escape route to leave by相逃避你布下的陷阱
xiang tao bi ni bu xia de xian jing
却陷入了另一个困境
que xian ru le ling yi ge kun jing
我没有决定输赢的勇气
wo mei you jue ding shu ying de yong qi
也没有逃脱的幸运
ye mei you tao tuo de xing yun
-
I want to evade the traps you laid down
Yet I land upon another predicament
I don't have the bravery to determine a loss or a win
Nor the fortune of escaping我像是一颗棋
wo xiang shi yi ke qi
进退任由你决定
jin tui ren you ni jue ding
我不是你眼中唯一将领
wo bu shi ni yan zhong wei yi zhan ling
却是不起眼的小兵
que shi bu qi yan de xiao bing
-
I'm like a chess piece
I only advance or retreat through your decisions
I'm not the only general in your eyes
I'm only an inconspicuous small soldier我像是一颗棋子
wo xiang shi yi ke qi zi
来去全不由自已
lai qu quan bu you zi ji
举手无回 你从不曾犹豫
ju shou wu hui / ni cong bu ceng you yu
我却受控在你手里
wo que shou kong zai ni shou li
-
I'm like a chess piece
I come and go not by my own will
You make decisions without regrets, you never hesitate
But I am controlled within your hands

1 comment: